18. predvianočný geologický seminár SGS - PROGRAM

Vážení členovia Slovenskej geologickej spoločnosti, vážení geológovia. 

Pozývame Vás na 18. predvianočný geologický seminár SGS s názvom Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát, ktorý sa bude konať dňa 12.12. 2019 (vo štvrtok) v Aule SAV na Dúbravskej ceste 9, v Bratislave. 
Program 18. predvianočného geologického seminára SGS

Miesto: AULA SAV


Moderátor: M. Kohút

09.00-09.15 P. Uher, M. Mikudíková, P. Bačík, M. Ondrejka & J. Klembara: Accumulation of rare earth elements (REE) in fluorapatite from fossil bones: example from the Boskovice Basin, Czech Republic (Early Permian).


09.15-09.30 M. Kohút et al.: Netradičné metódy výskumu obsidiánov Slovenska.


09.30-09.45 M. Moravcová, P. Šefčík, R. Demko, K. Fordinál, J. Maglay, J. Bilohuščin & P. Čech: Najnovšie výsledky multidisciplinárneho výskumu sprašových komplexov Slovenska (MIS5-MIS2).


09.45-10.00 P. Šefčík, R. Demko, M. Moravcová, K. Fordinál & J. Maglay: Najnovšie výsledky geochemického výskumu sprašovo-paleopôdnych komplexov Podunajskej nížiny Slovenska (MIS5-MIS2).


10.00-10.15 R. Demko: Architektúra permského magmatického systému hronika.


10.15-10.30 Prestávka na kávu


Moderátor: D. Plašienka


10.30-10.45 D. Plašienka, J. Bučová & V. Šimonová: Korelácia tektonických procesov západnej a východnej vetvy pieninského bradlového pásma.


10.45-11.00 T. Potočný, Š. Méres & D. Plašienka: Tektonická história styčnej zóny veporika a gemerika medzi Slavošovcami a Honcami.


11.00-11-15 J. Hók, M. Šujan, F. Šipka, J. Littva, R. Kysel & L. Šamajová: Earthquakes distribution in the Dobrá Voda seismoactive area (western Slovakia).


11.15-11.30 L. Šamajová, J. Hók, T. Csibri, M. Bielik & F. Teťák: Interpretácia predneogénneho podložia viedenskej panvy z hľadiska 2D gravimetrického modelovania.


11.30-11.45 O. Pelech, I. Pešková, M. Sentpetery & M. Olšavský: Predbežné vyhodnotenie výskumu bradlového pásma a vnútrokarpatských jednotiek Bielych Karpát medzi Novým Mestom n. Váhom a Nemšovou.


11.45-12.00 F. Teťák: Bielokarpatská jednotka – geologická stavba a kontakt s bradlovým pásmom (vonkajšie Západné Karpaty).


12.00-13.25 Prestávka na obed


13.25 Slávnostné oceňovanie Národného geologického komitétu - Cena Jána Pettka


Moderátor: S. Antolíková13.30-13.45 P. Malík, J. Švasta, B. Máša, F. Bottlik, A. Vasilenková & N. Bahnová: Overovanie ochrannej funkcie nenasýtenej zóny nad podzemným hydrologickým systémom Krásnohorskej jaskyne stopovacími skúškami.


13.45-14.00 M. Hoffman: Využitie prirodných elektromagnetických emisií v ELF, VLF a HF, VHF rádiovom pásme na monitoring neotektonickej aktivity


14.00-14.15 P. Uhlík, A. Biroň, D. Starek, R. Pipík, J. Šurka & R. Milovský, Ľ. Puškelová: Fázová kvantitatívna analýza sedimentov vybraných tatranských plies.


14.15-14.30 D. Ramachandran, R. Pipík, V. Sočuvka, J. Šurka, D. Starek, R. Milovský & P. Uhlík: Využitie chirp a side sonarov pri výskume sedimentárnej výplne tatranských plies.


14.30-14.45 L. Žatková, M. Vidhya, T. Chamutiová, R. Milovský & R. Pipík: Fosílne biomarkery, pakomáre a rozsievky reflektujú environmentálne zmeny v holocéne tatranských plies.


14.45-15.00 Prestávka na kávu


Moderátor: J. Michalík15.00-15.20 J. Michalík: Brakické a salinárne fácie a ich organické spoločenstvá na začiatku morských transgresií: Triasové príklady zo Západných Karpát.


15.20-15.35 J. Soták, S. Antolíková & M. Vďačný: Anoxia ako faktor morfogenézy planktonických foraminifer: príklady z eocénnych a oligocénnych súvrství Západných Karpát.


15.35-15.50 Tort Garcia: Cenozoic Foraminifera of the Gyda Field (Block 2/1, North Sea).


15.50-16.05 R. Dominik, A. Šimko, N. Hudáčková, R. Vojtko2 & Kishan Aherwaar: Systém pre správu litostratigrafických dát


16.05-16.20 Prestávka na kávu


Moderátor: Z. Németh16.20-16.45 M. Kováčik: Geologická stavba predkenozoického podložia centrálnej časti
podunajskej panvy – otázky a úvahy.


16.45-17.00 J. Kotulová, D. Starek, M. Havelcová & H. Pálková: Genéza jantáru a organickej hmoty vo vrchno oligocénnych sedimentoch Centrálnych Západných Karpát Oravsko-Podhalskej panvy.


17.00-17.15 Z. Németh, H. J. Gawlick, B. Zákršmidová & M. Putiš: Akrécia a vývoj príkrovu Bôrky v závere meliatskej evolúcie - možnosť paralelizácie poznatkov zo Západných Karpát a Východných Álp.


Od 17.15 Diskusia pri pohostení a ukončenie 18. PVSPostery:

Miesto: priestor pred AULOU SAV


1. R. Kopáčik & Š. Ferenc: Some new knowledge about uranium minerals at Podbrezová-Lopejské Čelno U-Cu occurrence (Veporic Unit, Western Carpathians), Slovak Republic.


2. V. Šimo B. & Zahradníková: Prvý nález fosílnej stopy Radhostium carpaticum Plička & Říha, 1989 z oblasti vrchnokriedového - eocénneho flyšu Bielych Karpát na Myjave na Slovensku.


3. M. Molčan Matejová & P. Gedl: On the age of dark shales in the western part of Orava section of the Pieniny Klippen Belt


4. M. Hoffman: Is it really possible to predict seismic events using ionospheric TEC maps?


Zdroj: SGS 
Foto: Pelex, wikipedia.org

Žiadne komentáre:
Napíš do komentárov

Sledujte novinky zo sveta geológie a paleontológie na Twitteri - https://twitter.com/paleoklub
Odoberaj novinky