PREDNÁŠKA: O pradávnych tvoroch, čo žili v Tatrách, keď ešte ani Tatier nebolo

Slovenská geologická spoločnosť vás pozýva na prednášku: Doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc. : „O pradávnych tvoroch, čo žili v Tatrách, keď ešte ani Tatier nebolo", ktorá sa uskutoční dňa 4.2. 2020 o 17.00.hod. v Prírodovednom múzeu SNM v Bratislave, na Vajanského nábreží 2, v priestoroch OBJAVOVNE na 3. poschodí.

Prednáška je sprievodnou akciou v rámci výstavy TRITRI - Tatry očami geológov.

Tešíme sa na Vašu účasť :-)
Organizačný tím

POZVÁNKA:Zdroj a foto: SGS  

PREDNÁŠKA: Prečo sú Tatry najvyššie?

Slovenská geologická spoločnosť vás pozýva na prednášku: RNDr. Ján Madarás, PhD.: „Prečo sú Tatry najvyššie?" , ktorá sa uskutoční dňa 28.1. 2020 o 17.00.hod. v Prírodovednom múzeu SNM v Bratislave, na Vajanského nábreží 2, v priestoroch OBJAVOVNE na 3. poschodí.

Prednáška je sprievodnou akciou vrámci výstavy TRITRI - Tatry očami geológov.

Tešíme sa na Vašu účasť :-)
Organizačný tím

POZVÁNKA: Zdroj a foto: SGS

104. Paleoklub

Slovenský paleontologický klub - odborná skupina Slovenskej geologickej spoločnosti Vás pozýva na klubové stretnutie, ktoré sa uskutoční 15. 1. 2020 (streda) o 18:15 h v miestnosti G-203 na Katedre geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava.


PROGRAM:

Paleoklub - prehľad aktivít v roku 2019 a plány na rok 2020

Prednáška analyzujúca činnosť a fungovanie Paleoklubu v roku 2019 spojená s prezentovaním plánov prednášok a terénnych akcií na rok 2020. 

prednáša: Radoslav Biskupič

Diskusia

Témou diskusie bude najmä predbežné naplánovanie ďalších klubových aktivít na rok 2020. Do tvorby programu a akcií Paleoklubu sa môže zapojiť každý člen, ako i nečlen klubu. Vítaný je každý návrh a nápad ohľadom populárno - vedeckej prednášky, zorganizovania terénnej akcie, exkurzie, či odporúčania zaujímavého prednášajúceho hosťa. Možnosť prednášať na našich klubových stretnutiach majú všetci nadšenci so záujmom populárno - náučnou formou prezentovať a podeliť sa s nami o svoje poznatky z oblasti prírodných vied (geológia, paleontológia, montanistika, mineralógia, geografia, zoológia, botanika, antropológia...). Tí z vás, ktorí sa nebudú môct osobne zúčastniť nášho jaunárového stretnutia, môžu svoje návrhy zasielať e-mailom na paleoklub@paleoklub.sk.

Plagát: Tešíme sa na vašu účasť, ako i na vaše nápady a návrhy :-)

Zdroj a foto: Paleoklub

18. predvianočný geologický seminár SGS - PROGRAM

Vážení členovia Slovenskej geologickej spoločnosti, vážení geológovia. 

Pozývame Vás na 18. predvianočný geologický seminár SGS s názvom Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát, ktorý sa bude konať dňa 12.12. 2019 (vo štvrtok) v Aule SAV na Dúbravskej ceste 9, v Bratislave. 
Program 18. predvianočného geologického seminára SGS

Miesto: AULA SAV


Moderátor: M. Kohút

09.00-09.15 P. Uher, M. Mikudíková, P. Bačík, M. Ondrejka & J. Klembara: Accumulation of rare earth elements (REE) in fluorapatite from fossil bones: example from the Boskovice Basin, Czech Republic (Early Permian).


09.15-09.30 M. Kohút et al.: Netradičné metódy výskumu obsidiánov Slovenska.


09.30-09.45 M. Moravcová, P. Šefčík, R. Demko, K. Fordinál, J. Maglay, J. Bilohuščin & P. Čech: Najnovšie výsledky multidisciplinárneho výskumu sprašových komplexov Slovenska (MIS5-MIS2).


09.45-10.00 P. Šefčík, R. Demko, M. Moravcová, K. Fordinál & J. Maglay: Najnovšie výsledky geochemického výskumu sprašovo-paleopôdnych komplexov Podunajskej nížiny Slovenska (MIS5-MIS2).


10.00-10.15 R. Demko: Architektúra permského magmatického systému hronika.


10.15-10.30 Prestávka na kávu


Moderátor: D. Plašienka


10.30-10.45 D. Plašienka, J. Bučová & V. Šimonová: Korelácia tektonických procesov západnej a východnej vetvy pieninského bradlového pásma.


10.45-11.00 T. Potočný, Š. Méres & D. Plašienka: Tektonická história styčnej zóny veporika a gemerika medzi Slavošovcami a Honcami.


11.00-11-15 J. Hók, M. Šujan, F. Šipka, J. Littva, R. Kysel & L. Šamajová: Earthquakes distribution in the Dobrá Voda seismoactive area (western Slovakia).


11.15-11.30 L. Šamajová, J. Hók, T. Csibri, M. Bielik & F. Teťák: Interpretácia predneogénneho podložia viedenskej panvy z hľadiska 2D gravimetrického modelovania.


11.30-11.45 O. Pelech, I. Pešková, M. Sentpetery & M. Olšavský: Predbežné vyhodnotenie výskumu bradlového pásma a vnútrokarpatských jednotiek Bielych Karpát medzi Novým Mestom n. Váhom a Nemšovou.


11.45-12.00 F. Teťák: Bielokarpatská jednotka – geologická stavba a kontakt s bradlovým pásmom (vonkajšie Západné Karpaty).


12.00-13.25 Prestávka na obed


13.25 Slávnostné oceňovanie Národného geologického komitétu - Cena Jána Pettka


Moderátor: S. Antolíková13.30-13.45 P. Malík, J. Švasta, B. Máša, F. Bottlik, A. Vasilenková & N. Bahnová: Overovanie ochrannej funkcie nenasýtenej zóny nad podzemným hydrologickým systémom Krásnohorskej jaskyne stopovacími skúškami.


13.45-14.00 M. Hoffman: Využitie prirodných elektromagnetických emisií v ELF, VLF a HF, VHF rádiovom pásme na monitoring neotektonickej aktivity


14.00-14.15 P. Uhlík, A. Biroň, D. Starek, R. Pipík, J. Šurka & R. Milovský, Ľ. Puškelová: Fázová kvantitatívna analýza sedimentov vybraných tatranských plies.


14.15-14.30 D. Ramachandran, R. Pipík, V. Sočuvka, J. Šurka, D. Starek, R. Milovský & P. Uhlík: Využitie chirp a side sonarov pri výskume sedimentárnej výplne tatranských plies.


14.30-14.45 L. Žatková, M. Vidhya, T. Chamutiová, R. Milovský & R. Pipík: Fosílne biomarkery, pakomáre a rozsievky reflektujú environmentálne zmeny v holocéne tatranských plies.


14.45-15.00 Prestávka na kávu


Moderátor: J. Michalík15.00-15.20 J. Michalík: Brakické a salinárne fácie a ich organické spoločenstvá na začiatku morských transgresií: Triasové príklady zo Západných Karpát.


15.20-15.35 J. Soták, S. Antolíková & M. Vďačný: Anoxia ako faktor morfogenézy planktonických foraminifer: príklady z eocénnych a oligocénnych súvrství Západných Karpát.


15.35-15.50 Tort Garcia: Cenozoic Foraminifera of the Gyda Field (Block 2/1, North Sea).


15.50-16.05 R. Dominik, A. Šimko, N. Hudáčková, R. Vojtko2 & Kishan Aherwaar: Systém pre správu litostratigrafických dát


16.05-16.20 Prestávka na kávu


Moderátor: Z. Németh16.20-16.45 M. Kováčik: Geologická stavba predkenozoického podložia centrálnej časti
podunajskej panvy – otázky a úvahy.


16.45-17.00 J. Kotulová, D. Starek, M. Havelcová & H. Pálková: Genéza jantáru a organickej hmoty vo vrchno oligocénnych sedimentoch Centrálnych Západných Karpát Oravsko-Podhalskej panvy.


17.00-17.15 Z. Németh, H. J. Gawlick, B. Zákršmidová & M. Putiš: Akrécia a vývoj príkrovu Bôrky v závere meliatskej evolúcie - možnosť paralelizácie poznatkov zo Západných Karpát a Východných Álp.


Od 17.15 Diskusia pri pohostení a ukončenie 18. PVSPostery:

Miesto: priestor pred AULOU SAV


1. R. Kopáčik & Š. Ferenc: Some new knowledge about uranium minerals at Podbrezová-Lopejské Čelno U-Cu occurrence (Veporic Unit, Western Carpathians), Slovak Republic.


2. V. Šimo B. & Zahradníková: Prvý nález fosílnej stopy Radhostium carpaticum Plička & Říha, 1989 z oblasti vrchnokriedového - eocénneho flyšu Bielych Karpát na Myjave na Slovensku.


3. M. Molčan Matejová & P. Gedl: On the age of dark shales in the western part of Orava section of the Pieniny Klippen Belt


4. M. Hoffman: Is it really possible to predict seismic events using ionospheric TEC maps?


Zdroj: SGS 
Foto: Pelex, wikipedia.org

výstava TRITRI - Tatry očami geológov

Slovenská geologická spoločnosť vás pozýva na slávnostné otvorenie výstavy fotografií TRITRI - Tatry očami geológov.

Prírodovedné múzeum v spolupráci s Katedrou geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pripravili novú výstavu TRITRI / Tatry očami geológov, ktorú slávnostne otvoria dňa 5. decembra 2019 o 16.00 hod. v budove SNM – Prírodovedného múzea na Vajanského nábreží v Bratislave.

Výstava potrvá do 1.3.2020. 

O VÝSTAVE:  

Vysoké Tatry (Tritri = slovo slovanského pôvodu označujúce skalné bralá) aj napriek svojej malej rozlohe a skromnej nadmorskej výške sa v ničom nemusia hanbiť pred mnohými svetovými veľhorami. Oprávnene sú označované ako najmenšie veľhory na svete – naše slovenské veľhory.Dnešný majestátny a malebný vzhľad Tatier, ktoré ako vzácny prírodný klenot trónia vysoko nad okolitými horstvami a kotlinami Liptova a Spiša, je výsledkom stoviek miliónov rokov vzájomného súperenia vnútorných a vonkajších geologických činiteľov. Energia potrebná na vytvorenie tejto nádhernej prírodnej architektúry pochádza z procesov, ktoré sa odohrávali vo vnútri planéty, alebo z geologických procesov poháňaných slnečnou energiou, pôsobiacich predovšetkým na jej povrchu. Pokým dospeli do súčasnej podoby, striedavo boli vysokým horstvom, zarovnanou súšou, ale aj dnom plytkých či hlbších morí, v ktorých sa ukladali morské usadeniny a zakrývali zvyšky odumretých organizmov a stopy po ich živote. Tieto dnes často nachádzame v horninách ako skameneliny. Počas miliónov rokov boli usadeniny postupne zmenené na pestrý súbor viac, alebo menej premenených hornín, ktoré spolu s hlbinnými vyvretými horninami granitového zloženia tvoria základný stavebný materiál dnešnej veľkolepej geologickej stavby.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Zdroj a foto: SGS, SNM

Medzinárodné stretnutie zberateľov minerálov a skamenelín 2019

XXXVI. Medzinárodné stretnutie zberateľov minerálov a skamenelín sa uskutoční 14. decembra 2019 od 9.00 do 16.00 v priestoroch SNM – Prírodovedného múzea, Vajanského nábr. 2, Bratislava. 

Jedno z najväčších podujatí tohto druhu na Slovensku, organizované SNM – Prírodovedným múzeom v spolupráci so Slovenskou geologickou spoločnosťou, sa tento rok uskutoční už po tridsiaty šiesty raz. Návštevníci si môžu prezrieť a zakúpiť minerály, skameneliny alebo šperky od mnohých domácich a zahraničných vystavovateľov. Ponuka vystavovateľov je každý rok neobyčajne pestrá, okrem minerálov z Európy môžu návštevníci vidieť, či zakúpiť si, aj minerály z rôznych ďalekých exotických krajín. V rámci stretnutia bude kurátormi Prírodovedného múzea zabezpečená bezplatná poradenská služba pre začínajúcich zberateľov a určovanie minerálov a skamenelín. 

INFO: SGS každoročne poskytuje svojím členom na toto podujatie voľné lístky, 
ktoré je možné si rezervovať u hospodárky SGS M. Kováčikovej na mailovej adrese: 

Zdroj a foto: SNM
Sledujte novinky zo sveta geológie a paleontológie na Twitteri - https://twitter.com/paleoklub
Odoberaj novinky