Stanovy

1.Úvodné ustanovenie 

a.) Názov organizácie je Slovenský paleontologický klub (ďalej len SPK), skrátene Paleoklub. Miesto stretávania klubu: Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, miestnosť G-203. Oficiálna webová stránka klubu je www.paleoklub.sk a oficiálne logo klubu:


b.) SPK je členom Slovenskej geologickej spoločnosti (ďalej len SGS), kde pôsobí ako odborná skupina SGS so zameraním na paleontológiu.

c.) SPK je samostatná, nezávislá, dobrovoľná organizácia združujúca študentov paleontológie, mineralógie a geológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, samostatných vedeckých pracovníkov pôsobiacich v rôznych vedecko – výskumných organizáciách, inštitúciách a múzeách, ako aj amatérskych bádateľov, nadšencov a záujemcov o geologické vedy.

d.) Hlavným poslaním klubu je popularizačná a odborná činnosť v oblasti geologických vied; primárne so špecializáciou na paleontológiu, sekundárne so zameraním na geológiu a mineralógiu. SPK sa tiež aktívne podieľa na organizovaní exkurzií a terénnych akcií, prednáškovej činnosti, poradenstve, propagácii paleontológie, ochrane prírody a ekologickej výchovy.

2. Postavenie klubu

a.) SPK nemá právnu subjektivitu, lebo nie je registrovaná organizácia.

b.) Činnosť klubu je financovaná z príspevkov členov, z darov a dotácií jednotlivcov, firiem a inštitúcií. SPK samostatne hospodári s jemu zverenými alebo získanými prostriedkami.

3. Riadenie činnosti 

a.) Najvyšším orgánom SPK je trojčlenná správna rada, pozostávajúca z predsedu, podpredsedu a pokladníka (musia byť členmi klubu).

b.) Správna rada je volená priamymi voľbami, emailom, odporúčacím listom členskou základňou na dobu 1 rok.

c.) Nadpolovičnou väčšinou vždy na prvom zasadaní v kalendárnom roku.

d.) Zasadanie sa koná v prípade potreby, vždy najmenej raz za tri mesiace (s výnimkou letných prázdnin).

e.) V prípade, ak nebude splnená podmienka, že sa zasadanie koná raz za 3 mesiace, sa za zasadanie môže pokladať klubová akcia o minimálnom počte troch členov SPK, z toho jeden člen správnej rady.

f.) Zasadanie zvoláva a vedie predsedajúci, ktorým je predseda klubu alebo iný člen správnej rady.

g.) Mimoriadne zasadanie vyhlási predseda klubu na návrh jednej tretiny členskej základne najneskôr do 15 dní odo dňa návrhu.

h.) V mene klubu môže vystupovať a konať ktorýkoľvek člen klubu po informovaní členov správnej rady.

i.) Funkcia predsedu klubu je čestná funkcia; predsedovi neprislúcha žiadne finančné ohodnotenie.

j.) V prípade výnimočného hospodárskeho výsledku môže o odmene radového člena i člena správnej rady, rozhodnúť zasadanie klubu dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.

k.) Odvolanie alebo navrhnutie správnej rady schvaľuje nadpolovičná väčšina z celej členskej základne.

4. Členská základňa 

a.) Členom SPK sa môže stať každý so záujmom o paleontológiu (poprípade inú vedu) a o pobyt v prírode na základe vlastného rozhodnutia.

b.) O členstvo je možné požiadať osobne, alebo písomne niektorého z členov správnej rady. Na najbližšom klubovom stretnutí je následne tento návrh prezentovaný ostatným členom klubu.

c.) Záujemca o vstup do SPK sa jeho členom stáva za podmienok, ak žiadny člen klubu nevznesie opodstatnenú a vážnu námietku proti vstupu danej osoby voči jej prijatiu do klubu a následne najneskôr do 2 mesiacov od prijatia do SPK uhradí ročné členské schválené klubom pre dané obdobie.

d.) Členstvo v klube zaniká v prípade neuhradenia členského za dané obdobie v určenom termíne, alebo inak (po dohode so správnou radou). Členstvo v SPK zaniká tiež v prípade smrti, alebo vylúčením z klubu.

e.) Členstva v klube sa možno vzdať.

f.) O čestnom členstve rozhoduje na návrh člena klubu zasadanie nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

g.) Povinnosťou každého člena klubu je uhradenie ročného členského na obdobie 1 kalendárneho roka – najneskôr do decembra daného roka.

h.) Členské vyberá pokladník klubu – každoročne vždy na začiatku kalendárneho roka, prípadne podľa okolností aj v priebehu roka s výnimkou júla a augusta. Vo výnimočných situáciách môže vyberať členské aj ktorýkoľvek z členov správnej rady.

i.) Právom každého člena SPK je zúčastňovať sa hlasovaní na klubových stretnutiach a rozhodovať o interných záležitostiach klubu, zúčastňovať sa volieb do správnej rady, ako i uchádzať sa na týchto voľbách o pozíciu niektorého z členov správnej rady, alebo inej pozície.

j.) Každý člen SPK môže využívať nasledujúce výhody: preplatenie cestovných nákladov, alebo ich časti súvisiacich s oficiálnymi terénnymi akciami SPK (cestovné, vstupy do múzeí a geoparkov), bezplatné požičiavanie literatúry z klubovej knižnice bez nutnosti hradenia zálohy, možnosť občerstvenia pri významných klubových stretnutiach, ako i možnosť zúčastňovať sa seminárov a terénnych akcií SGS.

5. Terénne akcie a exkurzie 

a.) Terénnou akciou, alebo exkurziou sa rozumie oficiálna poznávacia, výskumná alebo výučbová akcia SPK s minimálnou účasťou troch členov klubu.

b.) Návrh na uskutočnenie terénnej akcie môže podať správnej rade (osobne, písomne) ktorýkoľvek člen klubu.

c.) Správna rada môže odporučiť tento návrh ostatným členom SPK, prípadne rozhodnúť o jej uskutočnení a následne po dohode s členmi klubu stanoviť termín konania terénnej akcie.

d.) K preplateniu terénnej akcie dôjde v prípade, ak skupina predloží klubu konkrétne výsledky z organizovanej akcie t.j. vzorky, fotky, textové materiály a iné. Nárok na preplatenie akcie je akceptovaný tiež iba v prípade, ak o terénnej akcii bola informovaná správna rada klubu v dostatočnom časovom predstihu - minimálne 24 hodín pred začiatkom akcie.

e.) Výsledky z uskutočnenej terénnej akcie je možné prezentovať na najbližšom klubovom stretnutí – prezentáciou nájdených fosílií, formou prednášky, alebo zverejnením fotografií na sociálnych sieťach na stránke Paleoklubu, prípadne formou krátkeho príspevku, alebo i rozsiahlejšieho článku zverejnenom na oficiálnej internetovej stránke klubu.

f.) Preplatenie finančných nákladov, alebo ich časti, je možné len po predložení pokladničných bločkov, faktúr, cestovných lístkov a vstupeniek členom správnej rady. Na preplatenie sa akceptujú len náklady súvisiace s cestovaním a poplatky za vstupy do múzeí a geoparkov. Ostatné finančné náklady (strava, ubytovanie) si hradí každý účastník akcie v plnej výške a vo vlastnej réžií, ak o tom správnou radou nebolo rozhodnuté inak.

g.) Preplatenie nákladov sa môže týkať aj propagačnej činnosti, ktorá preukázateľne pomohla klubu.

h.) Výška preplatenia nákladov záleží na výške výdavkov požadovaných od klubu (podľa aktuálneho stavu klubovej pokladnice).

i.) Terénnych akcií SPK sa môže zúčastniť každý člen, ako i nečlen klubu. Terénne akcie a exkurzie sú verejné; zúčastniť sa ich má možnosť každý jednotlivec, či skupina so záujmom o prírodu, ak to v pozvánke nie je uvedené inak.

j.) Zúčastnenie sa terénnych akcií je na vlastnú zodpovednosť a klub nenesie žiadne následky v prípade vzniku neočakávanej udalosti, úrazu, alebo škody na majetku zúčastnenej osoby.

6. Finančné prostriedky klubu 

a.) Pod pojmom finančné prostriedky klubu sa rozumie klubová pokladňa.

b.) Klubovú pokladňu spravuje pokladník, ktorý je zároveň členom správnej rady. Povinnosťou pokladníka je dbať na výber členského za jednotlivé obdobia, ako i dohľad nad finančnými prostriedkami a hospodárenie SPK. Pokladník je povinný raz ročne – vždy na začiatku nového kalendárneho roka predložiť predsedovi SPK správu o aktuálnom stave pokladne a o hospodárení klubu za obdobie uplynulého roka.

c.) SPK je financovaný z príspevkov členov (členské), z darov a dotácií jednotlivcov, firiem a inštitúcií.

d.) Finančné prostriedky klubu môžu byť použité na: knižnicu, terénne akcie, propagáciu, web stránku, podporu projektov prospešných pre spopularizovanie paleontológie. V prípade výnimočného hospodárskeho výsledku môže o odmene radového člena i člena správnej rady, rozhodnúť zasadanie klubu dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.

e.) Ktorýkoľvek člen SPK môže podať podnet na použitie finančných prostriedkov klubu.

f.) A to spôsobom, že sa obráti na predsedu klubu, ktorý rozhodne o predložení (resp. nepredložení) návrhu pred členskú základňu prítomnú na zasadaní.

g.) Členská základňa prítomná na zasadaní hlasovaním rozhodne o schválení (resp. neschválení) predloženého návrhu, a to nadpolovičnou väčšinou.

7. Záverečné ustanovenie 

a.) O zániku Slovenského paleontologického klubu rozhoduje nadpolovičná väčšina členskej základne.

b.) V prípade zániku bude majetok klubu rozdelený členom klubu pomerne, t.j. každému členovi rovnako.


Stanovy prijaté v Bratislave dňa 24. 9. 2008, novelizované dňa 14. 3. 2012.

Sledujte novinky zo sveta geológie a paleontológie na Twitteri - https://twitter.com/paleoklub
Odoberaj novinky